Algemene voorwaarden

Download deze algemene voorwaarden

De dienst “Inboxify” wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Inboxify Europe Kft, hierna te noemen “Inboxify Europe”. Aan het gebruik van Inboxify zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Inboxify te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Inboxify Europe schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1
Met Inboxify kunt u nieuwsbrieven, reclamemailings en dergelijke verzenden. U bepaalt zelf de inhoud, frequentie en de beoogde ontvangers. Uw gebruik moet toegestaan zijn onder de relevante antispamwetgeving.
1.2
Inboxify is enkel bedoeld voor zakelijke gebruikers. Consumenten, waaronder wordt verstaan natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of een bedrijf, kunnen nadrukkelijk geen gebruik maken van deze dienst en worden uitgesloten van het sluiten van een overeenkomst.
1.3
Om Inboxify te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.
1.4
U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Inboxify Europe mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Inboxify Europe heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.5
Met Inboxify verwerkt u persoonsgegevens. Inboxify Europe treedt hierbij op als verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming. Een verwerkersovereenkomst is hiervoor opgenomen in bijlage 1.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1
Het is verboden Inboxify te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
2.2
In het bijzonder is het verboden mailings te versturen zonder voor elke ontvanger een adequate toestemming conform de Telecommunicatiewet (of een aantoonbare wettelijke grond voor mailing zonder toestemming conform de regels van de Autoriteit Consument en Markt) te hebben. Inboxify Europe kan het versturen van een mailing onderbreken indien zij vermoedt dat dit genoemde verbod wordt overtreden, bijvoorbeeld omdat klachten worden ontvangen. Pas nadat adequaat bewijs door u is overlegd dat het verbod niet wordt overtreden, wordt versturing voortgezet.
2.3
Naast hetgeen in artikel 2.1 bepaald mag u Inboxify niet gebruiken voor het versturen van e-mails die betrekking hebben op de volgende producten of diensten:
– erotische of pornografische diensten;
– escort- of datingdiensten;
– online gokspelen of loterijen;
– farmaceutische producten;
– thuiswerken of “word snel rijk” programma’s;
– handel of advies in aandelen;
– hypotheken of leningen;
– affiliate marketing;
– multi-level marketing;
– handel in adresbestanden.
2.4
Indien Inboxify Europe constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt of een klacht hierover ontvangt, dan mag Inboxify Europe zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
2.5
Indien naar het oordeel van Inboxify Europe hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Inboxify Europe of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Inboxify Europe gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.6
Inboxify Europe is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Inboxify Europe gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.7
Inboxify Europe kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Inboxify Europe van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1
Inboxify Europe spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.2
Inboxify Europe onderhoudt Inboxify actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Inboxify Europe dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
3.3
Inboxify Europe mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Inboxify aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Inboxify Europe zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.
3.4
Vragen omtrent de werking van Inboxify kunnen gesteld worden via de beschikbaar gestelde support-omgeving of via het daarvoor bestemde e-mailadres support@inboxify.eu. Overige vragen en/of storingsmeldingen kunnen gedaan worden via het telefoonnummer +31 50 720 01 31.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1
De dienst Inboxify, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Inboxify Europe. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Inboxify Europe, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2
Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Inboxify Europe heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
4.3
Indien u informatie stuurt naar Inboxify Europe, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.4
Inboxify Europe zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via Inboxify, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Inboxify Europe daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Inboxify Europe zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Gratis Dienst

5.1
Aan het gebruik van de Gratis Dienst is geen vergoeding verbonden.
5.2
De Gratis Dienst wordt mede door reclame gefinancierd. In het kader van het gebruik van de Gratis Dienst accepteert u het plaatsen van reclamebanners, tekstadvertenties en andere reclamevormen van Inboxify Europe of derden in de door u verzonden e-mailberichten.
5.3
Inboxify Europe bepaalt het maximum aantal te verzenden e-mailberichten en opgeslagen e-mailadressen die u mag gebruiken in het kader van de Gratis Dienst. Inboxify Europe zal op de website van Inboxify inzicht verschaffen in het resterend aantal te verzenden e-mailberichten en e-mailadressen die u nog mag opslaan.
5.4
U bent verplicht eens per zes maanden in te loggen in Inboxify. Inboxify Europe heeft het recht om de levering van de Gratis Dienst op te schorten of te staken indien u zich niet houdt aan de in dit artikel genoemde inlogverplichting.
5.5
Per bedrijf mag slechts één account van de Gratis Dienst aangevraagd worden. Inboxify Europe heeft het recht om de levering van de Gratis Dienst te staken voor al uw accounts indien u zich niet houdt aan het bepaalde in dit artikel.
5.6
Het is niet toegestaan om naast een betaalde account gebruik te maken van de Gratis Dienst.
5.7
Inboxify Europe heeft het recht om de levering van de Gratis Dienst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te staken. Inboxify Europe zal hierbij een opzegtermijn van een maand in acht nemen.

Artikel 6. Jaarabonnement

6.1
Aan het gebruik van het jaarabonnement is een vergoeding verbonden. Deze vergoeding dient steeds vooraf per jaar te worden voldaan.
6.2
De prijzen en de voorwaarden van het jaarabonnement staan vermeld op de Inboxify website en kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. In het geval er sprake is van een eerder afgesloten jaarabonnement dan gelden de aanpassingen pas vanaf het moment dat er verlengd wordt.
6.3
Het jaarabonnement verloopt na een jaar automatisch. Een maand voordat het abonnement verloopt krijgt u de gelegenheid om het jaarabonnement te verlengen.

Artikel 7. Verzendcredits

7.1
In plaats van het jaarabonnement kunt u van Inboxify gebruik maken middels verzendcredits. Deze verzendcredits dienen vooraf door u ingekocht te worden.
7.2
De prijzen en de voorwaarden voor het gebruik van verzendcredits staan vermeld op de Inboxify website en kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. In het geval er sprake is van eerder aangeschafte verzendcredits dan gelden de aanpassingen pas vanaf het moment dat er nieuwe verzendcredits aangeschaft worden.
7.3
Ongebruikte verzendcredits blijven geldig zolang uw account actief is. Deze kunnen niet worden omgewisseld voor geld.
7.4
Om uw account met verzendcredits actief te houden bent u verplicht om over voldoende verzendcredits te beschikken. Inboxify heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden indien u langer dan 24 maanden over minder verzendcredits beschikt dan dat er e-mailadressen in uw account geregistreerd staan. Zij zal in dat geval eerst een waarschuwingsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is. U kunt dit voorkomen door e-mailadressen te verwijderen of voldoende verzendcredits aan te schaffen.

Artikel 8. Betalingen

8.1
Betalingen kunnen worden verricht volgens de betaalinstructies op de website. De betalingsopties kunnen te allen tijde worden aangepast of beperkt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1
Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Inboxify Europe beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
9.2
Inboxify Europe is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.3
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Inboxify Europe meldt.
9.4
In geval van overmacht is Inboxify Europe nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 10. Duur en opzegging

10.1
Deze overeenkomst gaat in zodra u Inboxify voor het eerst gebruikt en loopt totdat deze overeenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd.
10.2
Inboxify Europe kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd en u niet beschikt over een account met betaalde verzendcredits of een jaarabonnement. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.
10.3
U kunt, zolang uw account actief is, op elk moment via de interface de data downloaden die u opslaat of verwerkt via de dienst.
10.4
U kunt uw account op ieder moment beëindigen of verwijderen volgens de instructies op de website of door contact met ons op te nemen.

Artikel 11. Wijziging voorwaarden

11.1
Inboxify Europe mag deze voorwaarden alsook de prijzen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode zoals gedefinieerd in 6.1 of in het geval van verzendcredits een nieuw betaalmoment zoals gedefinieerd in 7.1 aanpassen.
11.2
Inboxify Europe mag deze voorwaarden voor gebruikers van de Gratis Dienst op ieder moment aanpassen.
11.3
Inboxify Europe zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
11.4
Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, dan kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 12. Overige bepalingen

12.1
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Inboxify worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Inboxify Europe gevestigd is.
12.3
Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk”moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
12.4
De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Inboxify Europe wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
12.5
Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
12.6
Inboxify Europe is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Inboxify of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Bijlage 1 – Verwerkersovereenkomst

Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomst. U bent in de overeenkomst verantwoordelijk (“Verwerkingsverantwoordelijke”) voor de persoonsgegevens. Inboxify Europe is in de overeenkomst verwerker (“Verwerker”) van de persoonsgegevens. Hierna zullen beide Partijen als Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker worden aangehaald.

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1
Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het in de ‘cloud’ opslaan van gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke, en bijbehorende online diensten, het verzenden van nieuwsbrieven in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
1.2
Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd. Verwerker mag echter de persoonsgegevens gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden of het doen van wetenschappelijk of statistisch onderzoek naar de kwaliteit van haar dienstverlening. Verwerker mag de gegevens tevens in geaggregeerde, niet herleidbare vorm voor haar eigen doeleinden gebruiken.
1.3
De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.
1.4
Verwerkingsverantwoordelijke staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens onder één van de grondslagen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) valt, en dat er aldus geen melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens is vereist.

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

2.1
Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de naleving van de voorwaarden die op de grond van de AVG worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.
2.2
Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.
2.3
De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

3.1
Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Doorgifte naar landen buiten de EER is toegestaan, mits aan de wettelijke voorwaarden daarvoor is voldaan.
3.2
Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren in welk land of welke landen de persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

4.1
De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.
4.2
Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
4.3
Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken die hiermee verband houden.

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

5.1
Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens, op grond van deze Verwerkersovereenkomst, gebruik te maken van derden (Subverwerkers) met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.
5.2
Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt Verwerker aan de Verwerkingsverantwoordelijke een lijst met namen van de door haar ingeschakelde derden. Op basis hiervan kan Verwerkingsverantwoordelijke op redelijke gronden bezwaar aantekenen tegen het inschakelen van deze derden. In geval van bezwaar treden Partijen in overleg om tot een werkbare oplossing te komen.
5.3
Verwerker zorgt ervoor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker is overeengekomen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 6. Beveiliging

6.1
Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). De wijze van beveiliging is echter mede afhankelijk van de diensten die door Verwerkingsverantwoordelijke zijn afgenomen zoals omschreven in de overeenkomst.
6.2
Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiligingsmaatregel ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
6.3
Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich er van heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 7. Meldplicht

7.1
Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke binnen een redelijke termijn op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.
7.2
De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:
– De datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden).
– Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek.
– De datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij Verwerker of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer.
– Het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt).
– Een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn.
– Wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken.

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

8.1
In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
8.2
In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van een van zijn wettelijke rechten richt aan Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker, indien Verwerkingsverantwoordelijke dit verlangt, medewerking verlenen voor zover mogelijk en voor zover dit redelijk is. Verwerker mag hiervoor redelijke kosten bij Verwerkingsverantwoordelijke in rekening brengen.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

9.1
Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
9.2
Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit

10.1
Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke Register EDP Auditor die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de afspraken in deze Verwerkersovereenkomst.
10.2
Deze audit zal ten hoogste eenmaal per jaar plaatsvinden en vindt uitsluitend plaats bij een concreet en gegrond vermoeden van misbruik van persoonsgegevens door Verwerker, en pas nadat Verwerkingsverantwoordelijke de bij Verwerker aanwezige soortgelijke rapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Verwerker aanwezige soortgelijke rapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst door Verwerker.
10.3
Deze audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Verwerkingsverantwoordelijke plaats, zonder vertrouwelijke gegevens van Verwerker te gebruiken en in te zien en zonder de werkprocessen van Verwerker onnodig te verstoren.
10.4
Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
10.5
De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
10.6
De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.
10.7
Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke ondersteunen bij de uitvoering van een Privacy Impact Assessment (hierna: ‘PIA’) wanneer Verwerker dit op grond van de AVG verplicht is. Deze ondersteuning kan zich onder andere uiten in het ter beschikking stellen van de benodigde informatie door Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke, voor het correct uitvoeren van de PIA.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Voor de aansprakelijkheid van Partijen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, wordt de in de overeenkomst overeengekomen regeling omtrent aansprakelijkheid van toepassing verklaard.

Artikel 12. Duur en beëindiging

12.1
Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de overeenkomst en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
12.2
Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1
De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
13.2
Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin Verwerker gevestigd is.
13.3
In geval van strijdigheid van verschillende documenten of de bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
1. de overeenkomst;
2. de Algemene Voorwaarden van Inboxify;
3. deze Verwerkersovereenkomst;
4. eventuele aanvullende voorwaarden.